Seminar UMMISCO Việt Nam tại Viện Quốc tế Pháp ngữ

Trong hai ngày 9-10 tháng 3 năm 2016, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã tổ chức thành công Seminar 2016 của nhóm nghiên cứu UMMISCO Việt Nam.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Viện Quốc tế Pháp ngữ được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-IFI ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ. Hội đồng KH&ĐT gồm các thành viên từ các nhà quản lý, khoa học ở các đơn vị liên quan có nhiều hỗ trợ và hợp tác phát triển Viện.

Các thành viên nhóm nghiên cứu MSI

Nhóm nghiên cứu MSI chuyên về lĩnh vực Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp (MSI, UMI UMMISCO 209 IRD-UPMC) là thành viên của Đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế (UMMISCO) do Trường Đại học Pierre và Marie Curie (Paris VI) và Viện nghiên cứu vì sự phát triển (IRD) đồng hỗ trợ.