Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.vnu.edu.vn


La Francophonie và Trung Quốc

Chủ tọa: Ông Phùng Danh Thắng - IFI (Việt Nam)

Thư ký: Bà Vũ Thị Mỹ Lệ, email: myle310@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay