Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.vnu.edu.vn


Logo của IFI

Phiên bản hai màu tiếng Việt - PhápIFI Logo(Vn 3)

IFI Logo(En 3)

Phiên bản 5 màu

logo_5mau_vi

logo5mau fr