Giới thiệu chung

Đại học Quốc gia Hà Nội là một tổ phức hợp, bao gồm: 8 trường đại học, 7 viện nghiên cứu, trong đó có Viện Quốc tế Pháp ngữ.

Viện Quốc tế Pháp ngữ (Institut Francophone International, gọi tắt là IFI) hình thành trên cơ sở phát triển Viện Tin học Pháp ngữ (Institut de la Francophonie pour l'Informatique, thành lập năm 1993) và tiếp nhận Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội (Pôle Universitaire Français à Hanoi, thành lập năm 2006). Chính thức mang tên hiện nay từ ngày 18/11/2014, Viện Quốc tế Pháp ngữ là một tổ chức nghiên cứu và đào tạo quốc tế, chất lượng cao trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giới thiệu IFI 

Hồ sơ năng lực IFI

Video giới thiệu Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI-VNU)


global fanpage
global fanpage