TUYỂN SINH - Fintech

PHÒNG NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA VÀ KHỞI NGHIỆP

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thế Vĩnh

 Phòng thí nghiệm liên ngành (DIDEROT LAB)

Phụ trách: Ngô Tự Lập

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 368

Di động: 0903 421 087

Email: lapnt@vnu.edu.vn

 Phòng thí nghiệm Công nghệ tài chính (FINTECH LAB)

Phụ trách: Đào Tùng

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 305

Di động: 0913 321 996

Email: tungd@vnu.edu.vn

 Phòng thí nghiệm Thông tin truyền thông (INFOCOM LAB)

Phụ trách: Phùng Danh Thắng

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 306

Di động: 0967 026 677 

Email: danhthang.phung@vnu.edu.vn