Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Khởi nghiệp thông minh trong nông nghiệp

Chủ tọa: Ông Phùng Danh Thắng

Thư ký: Bà Vũ Thị Mỹ Lệ, email: myle310@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

  • Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông: Ông Lê Phước Minh, Viện trưởng​
  • Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và giáo dục: Bà Ngô Minh Thủy, Viện Trưởng
  • Công ty IFI Solution: Ông Nguyễn Minh Trí, Tổng giám đốc

 

dangkyngay