Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Kinh nghiệm khởi nghiệp ở các nước phát triển : những gợi ý cho các nước phương Nam

Chủ tọa: Ông Pierre Bonnet - Tổng giám đốc HLFL Consulting (CH Pháp)

Thư ký: Bà Đào Anh Thư, email: anhthu.dao@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay