Viện Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Pháp lý và đạo đức kinh doanh trong khởi nghiệp thông minh thời đại 4.0

Chủ tọa: Ông Phan Quốc Nguyên - Khoa Luật - ĐHQGHN (Việt Nam)

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh email: camlinh@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay