Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Các khóa đào tạo Dự bị ngoại ngữ

1. ĐÀO TẠO TIẾNG PHÁP

2. ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

3. ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT