Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 2, ngày 28/11/2011, tại Hội trường Amphi của IFI diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Vũ Quang HuyVào lúc 14h,Tiêu đề : "Phương pháp và các công cụ mô hình hóa và...
Thứ 2, ngày 28/11/2011, tại Hội trường Amphi của IFI diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Vũ Quang Huy

Vào lúc 14h,

Tiêu đề : "Phương pháp và các công cụ mô hình hóa và hiển thị mạng lưới và mạch phức tạp "

Hội đồng gồm có các thành viên sau :

1- Thầy Hồ Tường Vinh, Phụ trách nghiên cứu IFI, chủ tịch
2- Thầy Alain Boucher, Phụ trách đào tạo IFI, phản biện
3- Thầy Victor Moraru, giảng viên tin học IFI, thư ký
4- Thầy Nguyễn Đại Thọ, giảng viên tin học, Trường Đại học Công nghệ, giám khảo
5- Thầy Đỗ Phan Thuận, giảng viên tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, giám khảo