Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Đào tạo Master

Thạc sĩ Tin học Chương trình đào tạo Master kéo dài trong 2 năm và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Master 1 tăng cường các môn cơ sở đã được học ở Đại học nhằm...

 

Thạc sĩ Tin học

 

 

Chương trình đào tạo Master kéo dài trong 2 năm và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp.

Master 1 tăng cường các môn cơ sở đã được học ở Đại học nhằm hỗ trợ cho các chuyên ngành ở Master 2.

Master 2 được chia thành 2 chuyên ngành :

 

 

« Truyền dữ liệu  & Mạng máy tính  »

Bằng Thạc sĩ tin học của Đại học Quốc gia Nội &

Bằng Thạc sĩ tin học của Trường Đại học Claude Bernard de Lyon (Pháp)

lyon1 logo

« Hệ thống thông minh & Đa phương tiện  »

Bằng Thạc sĩ tin học của Đại học Quốc gia Hà Nội  &

Bằng Thạc sĩ tin học của Trường Đại học La Rochelle (Pháp)