Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Môn học "Mạng diện rộng và tốc độ cao" từ ngày 19 đến 29 tháng 2 năm 2010

Thầy Laurent Lacayrelle, giảng viên Trường Đại học Pau và các nước Adour (UPPA) sẽ sang giảng môn học "Mạng diện rộng và tốc độ cao" cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành Hệ thống & Mạng của IFI, từ...
Thầy Laurent Lacayrelle, giảng viên Trường Đại học Pau và các nước Adour (UPPA) sẽ sang giảng môn học "Mạng diện rộng và tốc độ cao" cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành Hệ thống & Mạng của IFI, từ ngày 19 đến 29 tháng 2 năm 2010.