Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Môn học "Phân loại tài liệu đa phương tện" từ 4 đến 8 tháng giêng 2010

Bà Muriel Visani, giảng viên Trường Đại học La Rochelle (Pháp), sang giảng dạy cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo và đa phương tiện, môn học "Phân loại tài...
Bà Muriel Visani, giảng viên Trường Đại học La Rochelle (Pháp), sang giảng dạy cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo và đa phương tiện, môn học "Phân loại tài liệu đa phương tiện" từ ngày 4 đến 8 tháng giêng năm 2010.