Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015

Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2015:

Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:
+ Nghiên cứu viên: 04 chỉ tiêu
+ Chuyên viên: 02 chỉ tiêu
+ Kế toán viên: 01 chỉ tiêu
 

Chi tiết về số lượng, tiêu chuẩn tuyển dụng, hồ sơ đăng ký dự tuyển, nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ xin xem trong văn bản gửi kèm thông báo này ( bấm vào " tải về " ).

P.HC-TH