Viện Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Thông báo thi tuyển viên chức Viện Quốc tế Pháp ngữ năm 2015

Viện Quốc tế Pháp ngữ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức và kế hoạch thi tuyển viên chức của Viện năm 2015.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức và kế hoạch thi tuyển viên chức của Viện Quốc tế Pháp ngữ năm 2015 xem chi tiết tại đây.