Viện Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


DAAS 2021

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trên thế giới. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số. Trên tinh thần đó, DAAS 2021 có chủ đề "Chuyển đổi số trong các lĩnh vực then chốt của đời sống kinh tế - xã hội", bao gồm:
  • Tháng 10/9/2021

Hội thảo quốc tế Giáo dục đại học và Chuyển đổi số: khi thách thức là cơ hội. Xem thêm tại đây.

  • Tháng 10 (21/10/2021)

Hội thảo quốc tế Trí tuệ nhân tạo và con người: Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ

  • Tháng 11

Diễn đàn quốc tế Franconomics-2021: Chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

Hội thảo quốc tế Nông nghiệp thông minh: tiềm năng và hiện thực