Khoa Quốc tế Pháp ngữ

https://ifi.vnu.edu.vn:443


Xêmina nghiên cứu - 14h00, thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010

Xêmina nghiên cứu do François Sempé, cộng tác viên nghiên cứu MSI-IFI trình bày tại IFI, lúc 14h00 thứ 5, ngày 15 tháng 4 năm 2010. Tiêu đề : Các công cụ...
Xêmina nghiên cứu do François Sempé, cộng tác viên nghiên cứu MSI-IFI trình bày tại IFI, lúc 14h00 thứ 5, ngày 15 tháng 4 năm 2010.
Tiêu đề : Các công cụ tích phân hỗ trợ mô hình hóa