thực tập

Danh sách học viên thạc sĩ CNTT của IFI đi thực tập

 15:20 19/02/2021

Chúc mừng các bạn học viên thạc sĩ CNTT chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính (P23-RSC) và chuyên ngành Hệ thống thông minh và đa phương tiện (P23-SIM) bắt đầu chương trình thực tập tại các doanh nghiệp, tổ chức tại Pháp và Việt Nam.

global fanpage
global fanpage